Cart
Custom content

This is custom content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Onze tarieven dienen slechts aIs richtlijn en zijn geen offerte.


De prijzen vermeldt in onze tarieven zijn geldig vanaf de datum waarop dit wordt uitgebracht en ze kunnen ieder ogenblik zonder voorafgaande verwittiging herzien worden.


Onze netto prijzen bevatten geen B.T.W. en ze kunnen steeds herzien worden.
Leveringstijden worden slechts aIs aanwijzing opgegeven. Een vertraging bij de levering kan  niet tot het betalen van schadevergoeding aanleiding geven.


Verzendingen per post zijn ten laste van de klant en geschieden tegen contante betaling.
Vervoerkosten zijn ten laste van de geadresseerde.
Wij gaan er altijd van uit dat de klant de kopijrechten bezit van de foto's of andere documenten die hij ons vraagt te reproduceren en het is uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid dat wij orders uitvoeren.


In geval van verlies, vernietiging of andere schade aan informaticadragers of documenten wijst de werkplaats iedere verantwoordelijkheid af.


Indien onze verantwoordelijkheid wordt vastgesteld, beperkt zich deze uitsluitend tot het vervangen door een gelijkwaardige hoeveelheid . Zij kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.


Iedere klacht betreffende het geleverde werk dient ons bevestigd te worden binnen de drie dagen na ontvangst.


Behalve indien anders overeengekomen, gelden onze prijzen zonder disconto, commissie of ristorno. Facturen dienen contant vereffend te worden. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is de koper intresten aan 12 % verschuldigd vanaf de vervaldag.
De verzending van de faktuur geldt aIs aanmaning.


Een bestelling kan niet herroepen worden. Om geldig te zijn, dient een leveringstermijn vermeld op een bestelbon van een klant, door de werkplaats schriftelijk bevestigd te worden. Zo niet wordt de levertijd zuiver beschouwd aIs aanwijzing en indien er vertraging optreedt bij de levering zal geen enkele schadevergoeding kunnen geëist worden. Speciaal of dringend werk wordt eventueel aan een verhoogd tarief uitgevoerd.


Iedere bestelling wordt aanvaard aan onze algemene voorwaarden. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, evenals gelijk welke omstandigheid die ons na de overeenkomst ter kennis zou gebracht worden en die van aard 5 het vertrouwen in de koper, betreffende zijn solvabiliteit in het gedrang te brengen, heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle tegoeden ten aanzien van de koper tot gevolg en veronderstelt het opzeggen van gelijk welk uitstel van betaling of krediet, zelfs voor wat geaccepteerde wisselbrieven betreft. Bovendien zal, indien niet betaald wordt binnen de gestelde termijn, het bedrag van de faktuur van rechtswege met een gebruikelijke, forfaitaire en niet verminderbare vergoeding van 20 % verhoogd worden, met een minimum van 65 EUR. Het verzenden van de factuur geldt aIs aanmaning.


Iedere bestelling wordt aanvaard volgens de algemene verkoopsvoorwaarden. Er kan geen twijfel over bestaan dat iedere bepaling van de klant, die deze voorwaarden aanvult of er mee in strijd is, evenals alle mondelinge of schriftelijke, voordien of nadien opgestelde bepalingen, die niet speciaal werden aanvaardt in een document dat door ons werd ondertekend, ongeldig zijn. Door het aanvaarden van de offerte op het plaatsen van een bestelling op eigen initiatief, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat alleen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor wat betreft de contractuele relaties tussen de partijen en verzaakt eraan beroep te doen op zijn eigen voorwaarden. Hij erkent dat deze laatste tegen ons niet kunnen worden aangewend en bijgevolg op ons niet van toepassing zijn.


Voor geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd

Wij gebruiken geen cookies en er wordt niets bewaard.